top of page

אספיה כללית של "אדם ללא גבולות"


מתנדבים באסיפה

באמצע חודש מרץ 2023 התקיימה האסיפה הכללית השנתית של "אדם ללא גבולות" בהשתתפות מספר גדול של חברים. בין הנושאים שהיו על סדר היום: ניתנה סקירה על פעילות העמותה בשנה שעברה, צוינה העובדה שנוספו רכזי נסיעות חדשים לצוות הקיים, הייתה התייחסות למדיניות העמותה לגבי מימון סיוע רפואי לילדים שאנו מסיעים. התכנית לקיים דיון מיוחד על התמודדות עם שכול כתוצאה ישירה ממצבם של הילדים להם עוזרת העמותה, נדחתה למועד הפגישה הבאה של האסיפה הכללית.

בעמותה פועל צוות של רכזי הסעות, האחראי לתפעול השוטף של מערכת ההסעות, המקיפה כ-150 הסעות בשבוע. הרכזים מכינים את רשימת הבקשות להסעות ומוודאים שכל הבקשות מכוסות, וכאשר אין מספיק מתנדבים כדי לתת מענה מלא, דואגים הרכזים לחלופת הסעה של מוניות. כמו כן, דואגים הרכזים להודיע לכל המשפחות מי אמור לקחת אותם והיכן, ובמהלך היום מסייעים הרכזים למתנדבים ומטפלים בתקלות שונות ובצרכים הצצים תכופות.לאחרונה הצטרפו מספר מתנדבים לקבוצת הרכזים, אך עדיין יש צורך ברכזים נוספים, והפנייה היא אל מתנדבי העמותה. ידיעת השפה הערבית לצורך ביצוע התפקיד היא מועילה אך לא הכרחית.באשר לסיוע כספי למשפחות לצורך טיפול רפואי: לאור הנסיגה ברמת הטיפול הרפואי הניתן ע"י הרשות הפלסטינית, חשה העמותה שאין ברירה אלא להיחלץ לעזרה, והוחלט על מסגרת סיוע של עד 10,000 ₪ בשנה למטרות רפואיות שמיועדות לילדים שמקבלים שירות הסעות מאתנו. לצורך זה, הוקמה ועדה רפואית שתפקידה העיקרי לעמוד בקשר עם הצוותים הרפואיים של בתי החולים לדון, בהתייעצות אתם, בכל בקשה המופנית לעמותה, ולהמליץ אם לאשרה ובאיזה היקף.בתרגום קצר של פעילות העמותה בשנה שעברה למספרים: בשנת 2022 ביצעה העמותה כ-5,500 הסעות. למרות שמספר המתנדבים גדל, עדיין 85% מן ההסעות מבוצעות ע"י 30% מקרב המתנדבים הפעילים.הדוחות הכספיים והדוח המילולי אושרו ע"י האסיפה הכללית.           

ความคิดเห็น


bottom of page