top of page

אירועים

Events.jpg
EVENTS2.JPG
Events.jpg
EVENTS2.JPG

אירועים
ואנשים

מדיניות שוויון וגיוון מגדרי

 

מסמך זה מתווה עקרונות מנחים למתנדבי "אדם ללא גבולות" המתייחסים לסוגיות של שונות מגדרית, שעשויות להתעורר במפגש עם המשפחות המקבלות סיוע מהעמותה.

המסמך מגדיר בנוסף את מחויבותנו לשאוף לחברה צודקת, בהיבט המגדרי שלה, הן בישראל והן בפלסטין, חברה שבה גברים ונשים נהנים משוויון כשותפים שווים הן בנתינה והן בקבלה.

"אדם ללא גבולות" מכיר ומאשר את עקרון שוויון הערך, הכבוד, זכויות האשה, הגבר, הילדות והילדים, והתפקיד המשמעותי שכל אחד ממלא בקידומה של התפתחות טרנספורמטיבית בת קיימא.

ארגון "אדם ללא גבולות" מאמין שהתהליך הבין אישי של בניית שלום יכול להתקיים ולהתממש באמצעות יחסי גומלין שפותחים הזדמנויות ומעמידים משאבים הזמינים באופן שווה לנשים וגברים. עקרון זה מאפשר לכל האנשים להשתמש במשאבים אלה כדי לעצב את חייהם ולתרום לרווחת משפחותיהם וקהילותיהם.

"אדם ללא גבולות" תומך בשוויון מגדרי כחיוני להבטחת רווחתן של נשים בתוך משפחותיהן וקהילותיהן. מדיניות זו מעגנת את מחויבות "אדם ללא גבולות" ומתנדביה לכבד את ההבדלים בין אנשים בכל הנוגע לידע, מיומנויות, אורח חיים ותפישות חיים.

ביחס לאלימות מגדרית, "אדם ללא גבולות" מכירה בכך שקיים העדר שוויון בין אנשים וקבוצות, על בסיס זהות חברתית או מקצועית הכוללת מגדר, נטיות מיניות, נכויות, השתייכות דתית, גיל ומוצא אתני. הכלה חברתית והעצמה הם עקרונות פעולה חשובים ביותר עבור מתנדבי "אדם ללא גבולות" והעמותה מתנגדת לכל פעולה החותרת תחת כבודם של ילדות, ילדים, נשים וגברים ותחת זכותם להגנה כנגד פגיעה פיזית, מינית ונפשית.

"אדם ללא גבולות" מחויבת להסכמים הבינלאומיים של זכויות אדם ולדרכי יישומם. הסכמים אלה כוללים: 

 

The United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD),

The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW),

The Convention on the Rights of the Child (CRC),

The Declaration on the Elimination of Violence Against Women. 

Ien.

bottom of page